The Diana Vishneva FoundationPOSTAL ADDRESS:
190068, Russian Federation,
St Petersburg, box 155

 
Founded by
Diana Viktorovna Vishneva
President of the Foundation
Viktor Gennadievich Vishnev